សហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងជួយគាំទ្រទៅដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមតាំងពីដើមមក។

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ​ទៀតសោត ធនាគារកាណាឌីយ៉ា​បានចូលរួម​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​តាមរយៈ​ធនាគារសហគ្រាស​ធុនតូច និង​មធ្យម​កម្ពុជា​បង្កើតជា​គម្រោង "សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SCFS)" ដែល​ម្ចាស់​អាជីវកម្មខ្នាតតូច និង​មធ្យមអាច​ស្នើសុំឥណទាន​បានរហូតដល់ ៣០០ ០០០ ដុល្លារ (៣០ម៉ឺនដុល្លារ) ជាមួយ​អត្រាការប្រាក់​ត្រឹមតែ ៦% ទៅ ៧% ក្នុង​មួយឆ្នាំ​តែប៉ុណ្ណោះ និងរយៈ​ពេលខ្ចីបាន​រហូតដល់៤ឆ្នាំ។


ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទង៖ 071 998 3336/ 097 608 8822/ 023 969 222