ក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នក

អត្រាការប្រាក់ពិសេស សេវាកម្មរហ័ស និងងាយស្រួល

ធនាគារយើងខ្ញុំមានផ្តល់ជូន ឥណទានយានយន្ត ដែលមានលក្ខខណ្ឌពិសេសៗ ដូចខាងក្រោម៖

 • ទំហំប្រាក់កម្ចីរហូតដល់៧០% នៃតម្លៃយានយន្ត
 • ពុំចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ
 • បង់រំលោះរយៈពេលវែង
 • អត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ
 • សេវាកម្មបម្រើ និងអនុម័តឥណទានឆាប់រហ័ស

ឯកសារតម្រូវការមាន៖

អតិថិជនជាបុគ្គលិកប្រកបការងារ

 • ចំពោះឯកត្តជនដែលមានចំណូលទៀងទាត់
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអ្នកខ្ចី (ប្តីប្រពន្ធ)
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់បៀវត្ស
 • របាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ ឬសៀវភៅគណនី

អតិថិជនជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអ្នកខ្ចី (ប្តីប្រពន្ធ)
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • ប័ណ្ណប៉ាតង់ ឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម ឬវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • របាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ ឬសៀវភៅគណនី

ទទួលយកអ្នកធានាដែលអ្នកធានាត្រូវមាន៖

 • អត្តសញ្ញាប័ណ្ណសញ្ញាតិខ្មែរអ្នកធានា
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅអ្នកធានា

* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត