បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់១៥%ពី Agoda.com ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន MasterCard ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីពិសេស៖

  • កាលបរិច្ឆេទកក់បន្ទប់ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
  • កាលបរិច្ឆេទស្នាក់នៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
  • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ១៥%លើការកក់​បន្ទប់​ទូទាំងពិភពលោក​ជាមួយ​ប័ណ្ណឥណទាន​ម៉ាស្ទ័រកាត​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​រៀងរាល់​ថ្ងៃពុធ
  • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ១០%លើការកក់​បន្ទប់​ទូទាំង​ពិភព​លោក​ជាមួយ​ប័ណ្ណ​ឥណទាន​ម៉ាស្ទ័រកាត​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​សម្រាប់​ថ្ងៃធម្មតា
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ផ្តល់ជូនសម្រាប់​អតិថិជន​ប័ណ្ណឥណទាន​ម៉ាស្ទ័រកាត​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​តែប៉ុណ្ណោះ

សូមចុចតំណខាងក្រោមនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រកក់បន្ទប់៖

www.agoda.com/mastercardkh (for all cards issued in Cambodia)

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត