ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ MasterCard របស់ធនាគារ កាណាឌីយ់ា ទទួលបាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ៥០%ពី CAMBODIA ANGKOR AIR

ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីពិសេស៖

- កាលបរិច្ឆេទកក់សំបុត្រ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២២ រៀង​រាល់​ខែ​ចាប់​ពី​ខែ​មេសា ដល់​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

- សូមវាយបញ្ចូលកូដ​"MASTERCARD"​ជាកូដ​សម្រាប់​ទទួលបាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ៥០%​នេះ

- អាច​ធ្វើ​ការ​កក់​សំបុត្រ​បាន​គ្រប់​ជើង​ហោះហើរ​របស់​K6 (Cambodia Angkor Air)

- ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនរួមបញ្ចូលពន្ធ និងតម្លៃសេវា​ផ្សេងៗដូចជា៖ តម្លៃបន្ថែម​ប្រេង តម្លៃ​សេវាកម្ម​អ្នក​ដំណើរ តម្លៃ​សេវា​ត្រួត​ពិនិត្យ​សន្តិសុខ

- ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​នេះ​មិន​ប្រើស​ម្រាប់៖សហការ​ជើង​ហោះហើរ ជើងហោះ​ហើរ​ពិសេស(Charter Flight and VIP Flight)

របៀបក្នុងការទិញ៖ អតិថិ​ជន​​អាច​ធ្វើការ​ទិញ​សំបុត្រ តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​ផ្លូវការ​ម៉ាស្ទ័រកាត K6 www.cambodiaangkorair.com/mastercard ។ កាល​បរិច្ឆេទ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​សូមចូល​ទៅ​កាន់​គេហ​ទំព័រ៖ www.cambodiaangkorair.com/mastercard ។

Image Here