ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ MasterCard របស់ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា​ ទទួល​បាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់​១៥%​ពី AGODA

ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីពិសេស៖

- កាលបរិច្ឆេទកក់បន្ទប់៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

- កាលបរិច្ឆេទស្នាក់នៅ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

- បញ្ចុះតម្លៃ១៥%លើការកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារ​នៅ​ប្រទេសជប៉ុន និងកូរ៉េ ជាមួយ​ម៉ាស្ទ័រកាត

- បញ្ចុះតម្លៃ១០% លើ​ការ​កក់​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ផ្សេង​ទៀត​ជាមួយ​ម៉ាស្ទ័រ​កាត​

- អាច​ធ្វើការកក់​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ​តាមរយៈ៖ www.agoda.com/mastercardkh

Image Here