ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ទទួល​បាន​​កម្រិត​អនុលោម​ភាព​សារ​ពើ​ពន្ធ​ប្រភេទ​មាស​

Image Here