សេវាបង់ពន្ធ

សេវាបង់ពន្ធរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តល់​ភាពងាយ​ស្រួល​ដល់​ការបង់ពន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នានា​ដែល​កំពុង​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា មាន​ទទួល​បង់ពន្ធ​លើ​ប្រភេទ​ពន្ធ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
 • អាករលើតម្លៃបន្ថែម
 • ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
 • ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ
 • ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
 • ពន្ធអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
 • អារកពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន
 • អាករលើផលរបរ
 • ពន្ធលើតែម
 • ពន្ធប៉ាតង់
 • ពន្ធប្រថាប់ត្រាដីធ្លី ផ្ទះសម្បែង
 • ពន្ធលើដីធ្លីមិនប្រើប្រាស់
 • ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជួន និងយានជំនះគ្រប់ភេទ លើកលែងម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់បី
 • ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ
 • អាករស្នាក់នៅ
 • អាករបំភ្លឺសាធារណៈ
 • ពន្ធបន្ថែមពិន័យទោសទណ្ឌ
 • ពន្ធផ្សេងៗ