ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល


ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចសម្រេចគោលបំណង និងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក​បាន​កាន់​តែងាយ​ស្រួលជាមួយ​​​នឹង​​ឥណទាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ពី​​ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ ។

លក្ខខណ្ឌឥណទាន៖

  • មិនចាំបាច់មានទ្រព្យធានា
  • ទំហំឥណទានរហូតដល់ ១២ដង នៃប្រាក់បៀវត្ស ឬ ច្រើនបំផុត ៤០លានរៀល
  • រយៈពេលបង់សងរហូតដល់ ៦០ខែ
  • អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.៣៣%១.៥០% ក្នុងមួយខែ
  • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណជាប្រាក់រៀល

សិទ្ធិទទួលបាន៖

  • ផ្តល់ជូនពិសេសសំរាប់តែមន្ត្រីរាជការដែលប្រើប្រាស់គណនីបើកប្រាក់បៀវត្សជាមួយធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ លើសពី ៣ខែ

ឯកសារតម្រូវ៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ / លិខិតឆ្លងដែន / សំបុត្រកំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ / លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន
  • ប័ណ្ណគណនីបើកប្រាក់បៀវត្ស
  • កាតមន្រ្តីរាជការ / តារាងទូទាត់បៀវត្សប្រចាំខែ

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ស្នាក់ការកណ្តាល យើងខ្ញុំតាមរយៈ៖
០២៣ ៨៦៨ ២២២ ឬ ទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្រ្តីប្រឹក្សាឥណទានតាមរយៈ៖ ០៧១ ៣៣៣ ០១៥៦ / ០៧១ ៣៣៣ ០១១២ / ០៧១ ៣៣៣ ០១១១ / ០៧១ ៣៣៣ ៦២៥៦/ ០៧១ ៣៣៣ ៤៩៥៧ / ០៧១ ៣៣៣ ៩៤៣៦ / ០៧១ ៣៣៣ ៩៤៣៨