ការផ្សព្វផ្សាយ

កាលបរិច្ឆេទប្រកាស: 31-Dec-2018
កញ្ចក់ពិសេសឥណទានខ្នាតតូច​ និងមធ្យម

កាលបរិច្ឆេទប្រកាស: 31-Dec-2018
ក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃអ្នក

កាលបរិច្ឆេទប្រកាស: 31-Dec-2018
ចាយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាឈ្នះ iPhoneX

កាលបរិច្ឆេទប្រកាស: 30-Nov-2018
ផ្តល់ជូននូវកាដូរពិសេសពីប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា

កាលបរិច្ឆេទប្រកាស: 31-Dec-2018
បញ្ចុះតម្លៃ៨%ពី Hotels.com ជាមួយប័ណ្ណ MasterCard ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

កាលបរិច្ឆេទប្រកាស: 31-Dec-2018
ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ MasterCard របស់ធនាគារ កាណាឌីយ់ា​ទទួលបានការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ៥០%ពី CAMBODIA ANGKOR AIR