ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដី​ពី​សេវា​កម្ម​ធនាគារ​អនឡាញ

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ ការពិពណ៌នា
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ បញ្ចុះតម្លៃពិសេសលើកម្រៃសេវាអនឡាញ, មានប្រសិទ្ធិភាពរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ។ សូមចុច ត្រង់នេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចុះឈ្មោះ ហើយ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​ឈ្នះ​រង្វាន់ ពី​ធនាគារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត និង/ឬ ទូរស័ព្ទដៃ​របស់​ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ។ កម្មវិធី​នេះ មាន​សុពលភាព​ពីថ្ងៃ​ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ។ សូមចុច ត្រង់នេះ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ។
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ចុះឈ្មោះ​ឥត​គិតថ្លៃ, ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ឥត​គិត​ថ្លៃ, ឈ្នះ​រង្វាន់​ពីសេវាកម្ម​ធនាគារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត និង/ឬ​ទូរសព្ទដៃ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ។ សូមចុច ត្រង់នេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។