ព្រឹតិ្តប័ត្រកាណាឌីយ៉ា

ព្រឹតិ្តប័ត្រកាណាឌីយ៉ា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សំរាប់​រាល់​សមាជិក​ក្រោម​ឱវាទ​កាណាឌីយ៉ា​ក៏​ដូចជា​អតិថិជន ឬ​បុគ្គលិក​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ជាមួយ​សម្ព័ន្ធ កាណាឌីយ៉ា​មាន​ឱកាស​ស្វែង​យល់​ទទួល​ព័ត៌មាន និង​បញ្ចេញ​មតិ​ទាក់ទង​នឹង​ស្ថានភាព​អាជីវកម្ម និង​ព្រត្តិការណ៍​ថ្មីៗ ។

បង្ហាញដោយ:      ||     
ចំណងជើងទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី77 ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី76 ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី75 ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី៧៤ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី៧៣ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី៧២ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី៧១ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី៧០ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី៦៩ទាញយក
ព្រឹតិ្តប័ត្រលេខទី៦៨ទាញយក