សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកអាចជួយ​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​ពី​សាខា​មួយ​ទៅ​សាខាមួយ​ផ្សេង​ទៀត​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។


ការផ្ទេរប្រាក់​ពី​សាខា​ក្មុង​ខេត្ត​មួយ​ទៅ​សាខា​នៅ​ខេត្តមួយ​ផ្សេង​ទៀត ឬ​ពី​សាខា​ក្នុង​ខេត្ត​ទៅ​សាខា​នៅ​ភ្នំពេញ ឬ​ពី​សាខា​នៅ​ភ្នំពេញ​ទៅ​សាខា​ក្នុង​ខេត្ត

ចំនួនទឺកប្រាក់ត្រូវផ្ទេរ ថ្លៃសេវាកម្ម
តិចជាង ២,០០០ ដុល្លាអាមេរិក ២ ដុល្លាអាមេរិក
ច្រើនជាង ២,០០០ ដុល្លាអាមេរិក ០.១%
តិចជាង ១០០,០០០ បាតថៃ ១៥០ បាតថៃ
ច្រើនជាង ១០០,០០០ បាត ០.១៥%
តិចជាង ១០,០០០,០០០ រៀល 20,000 Riel
ច្រើនជាង ១០,០០០,០០០ រៀល ០.២%

ចំពោះការផ្ទេរប្រាក់ពីសាខានៅភ្នំពេញទៅសាខានៅភ្នំពេញមិនត្រូវបានបង់ថ្លៃសេវាកម្មទេ ។


មូលប្បទានប័ត្ររបស់សាខាតាមខេត្តប្តូរនៅតាមសាខាក្នុងភ្នំពេញ

ទឹកប្រាក់របស់មូលប្បទានប័ត្រ ថ្លៃសេវាកម្ម
តិចជាង ២,០០០ ដុល្លាអាមេរិក ២ ដុល្លាអាមេរិក
ច្រើនជាង ២,០០០ ដុល្លាអាមេរិក ០.១%