បណ្តុំព័ត៌មាន

លោកអ្នកអាចអានព័ត៌មានដោយចុចលើចំណងជើងនៃព័ត៌មាននីមួយៗ៖

កាលបរិចេ្ឆទ ចំណងជើង
13-Mar-2020ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ទទួល​បាន​​កម្រិត​អនុលោម​ភាព​សារ​ពើ​ពន្ធ​ប្រភេទ​មាស​
31-Jan-2019លិខិតជូនដំណឹង
31-Dec-2018ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ MasterCard របស់ធនាគារ កាណាឌីយ់ា ទទួលបាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ៥០%ពី CAMBODIA ANGKOR AIR