បណ្តុំព័ត៌មាន

លោកអ្នកអាចអានព័ត៌មានដោយចុចលើចំណងជើងនៃព័ត៌មាននីមួយៗ៖

កាលបរិចេ្ឆទ ចំណងជើង
31-Jan-2019លិខិតជូនដំណឹង
31-Dec-2018ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ MasterCard របស់ធនាគារ កាណាឌីយ់ា ទទួលបាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ៥០%ពី CAMBODIA ANGKOR AIR
31-Aug-2018ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ MasterCard របស់ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា​ ទទួល​បាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់​១៥%​ពី AGODA