ព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីសេវាកម្មធនាគារអនឡាញ

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ ការពិពណ៌នា
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរលើគេហទំព័រធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ។

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

បន្ថែមមុខងារថ្មីលើសេវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ។

  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងប្រទេស
  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារក្រៅប្រទេស
  • ស្នើសុំមូលប្បទានប័ត្រធនាគារ
  • ស្នើសុំមូលប្បទានប័ត្រអន្តរជាតិ
  • ស្នើសុំទិញសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ
  • ពិនិត្យអត្រាប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស និងអត្រាការប្រាក់
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

ការតម្លើង​កម្រិត​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៃសេវាកម្មធនាគារ​តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត​គឺ​មាន​នៅ​គ្រប់​សាខា​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ហើយ ។ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ 023 868 222 សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ។