សំនួរសួរញឹកញាប់

សំនួរដែលសួរញឹកញាប់ពីសេវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត