ប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ធនាគារ យើងខ្ញុំមានប្តូររូបិយប័ណ្ណដុល្លាអាមេរិក និង រូបិយប័ណ្ណបរទេស ផ្សេងទៀត ព្រមទាំងមូលប្បទានប័ត្រ ទេសចរណ៍អាណត្តិប្រៃសណីយ៍ (Postal Draft) ប័ណ្ណធនាគារ (Bank Draft) ក្នុងអត្រាប្រកួតប្រជែង ។ខាងក្រោមនេះជារូបិយប័ណ្ណដែលអាចផ្តល់ជូនដោយ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា៖

កូដ រូបិយប័ណ្ណ
AUD ដុល្លាអូស្រ្តាលី
CAD ដុល្លាកាណាដា
CHF ស្វីសហ្រ្វង់
CNY លុយចិន
EURO អឺរូ
GBP អង់គ្លេសផោន
HKD ដុល្លាហុងកុង
JPY យេនជប៉ុន
NOK Norweigain Krone
NZD ដុល្លាញូវហ្សឺលេន
SEK Sweden Kronor
SGD ដុល្លាសាំងហ្គារពួរ
TWD ដុល្លាតៃវ៉ាន់ថ្មី
T.C មូលប្បទានប័ត្រទេសចរណ៍
M.O Money Order
O.C Order Cheque