អត្រាប្តូរប្រាក់

ថ្ងៃទី៖ 28-Mar-2020     ម៉ោង៖ 10:28 AM        ជ្រើសរើសកាលបច្ចេទ៖

រូបិយប័ណ្ណ រូបិយបណ្ណ័សាច់ប្រាក់ ការផ្ទេរប្រាក់
ទិញចូល លក់ចេញ ការផ្ទេរប្រាក់ចេញ ការផ្ទេរប្រាក់ចូល
USD / KHR 4060 4085 - -
AUD / USD 0.5675 0.6661 - 0.6106
EUR / USD 1.0752 1.1531 - 1.1030
GBP / USD 1.1959 1.2955 - 1.2333
NZD / USD 0.5794 0.6276 - 0.5975
USD / CAD 1.3135 1.4841 - 1.4156
USD / CHF 0.9225 0.9795 - -
USD / CNY 6.9683 7.2237 - 7.1670
USD / HKD 7.5192 7.9844 - 7.8293
USD / JPY 103.62 112.26 - 109.02
USD / MYR 4.1939 4.4801 - -
USD / SGD 1.3940 1.4596 - 1.4439
USD / THB 32.13 32.77 - 32.77
USD / TWD 28.8620 31.5820 - -

ឧបករណ៍ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  
ពីរូបិយប័ណ្ណ
ចំនួនទឹកប្រាក់
ជារូបិយប័ណ្ណ
  

សម្គាល់៖

  • អត្រាប្តូរប្រាក់​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​គឺ​ជា​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​ដកស្រង់​ពី​ទីផ្សារ​នឹង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​គ្រប់​ពេល​វេលា អត្រា​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​លោកអ្នក តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពុំ​អាច​​យក​​ទៅ​​អនុវត្ត​​បាន​​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ណាមួយ​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ ធនាគារ​បានឡើយ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប្រតិបតិ្តការ​របស់​លោកអ្នក
    សូម​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​សាខា​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ដែល​លោក​អ្នក​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ ឬ​ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៩៦៩ ២២៣ !