អត្រាប្តួរប្រាក់

អត្រាប្តួរប្រាក់នៅថ្ងៃទី: 18-Nov-2019            ជ្រើសរើសកាលបច្ចេទ:

រូបិយប័ណ្ណ ទិញចូល លក់ចេញ
KHR / USD 4075 4060
THB / USD 30.38 30.08
CNY / USD 7.1145 6.9043
HKD / USD 8.0634 7.5936
JPY / USD 110.95 106.59
MYR / USD 4.2766 4.0274
SGD / USD 1.3880 1.3336
TWD / USD 31.8112 29.2468
AUD / USD 0.6683 0.6955
CAD / USD 1.3487 1.2958
CHF / USD 1.0139 0.9644
EUR / USD 1.0890 1.1222
GBP / USD 1.2723 1.3111
NZD / USD 0.6208 0.6592

ឧបករណ៍ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  
ពីរូបិយប័ណ្ណ
ចំនួនទឹកប្រាក់
ជារូបិយប័ណ្ណ
  

សម្គាល់៖

  • អត្រាប្តូរប្រាក់​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​គឺ​ជា​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​ដកស្រង់​ពី​ទីផ្សារ​នឹង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​គ្រប់​ពេល​វេលា អត្រា​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​លោកអ្នក តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពុំ​អាច​​យក​​ទៅ​​អនុវត្ត​​បាន​​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ណាមួយ​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ ធនាគារ​បានឡើយ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប្រតិបតិ្តការ​របស់​លោកអ្នក
    សូម​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​សាខា​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ដែល​លោក​អ្នក​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ ឬ​ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៨៦៨ ២២២ !