អត្រាប្តួរប្រាក់

ថ្ងៃទី៖ 20-Jan-2020     ម៉ោង៖ 8:21 AM        ជ្រើសរើសកាលបច្ចេទ៖

រូបិយប័ណ្ណ ទិញចូល លក់ចេញ
USD / KHR 4080 4093
AUD / USD 0.6706 0.7050
EUR / USD 1.0873 1.1316
GBP / USD 1.2742 1.3262
NZD / USD 0.6397 0.6833
USD / CAD 1.2741 1.3394
USD / CHF 0.9389 0.9969
USD / CNY 6.7363 6.9833
USD / HKD 7.5345 8.0005
USD / JPY 107.98 112.38
USD / MYR 3.9244 4.1922
USD / SGD 1.3164 1.3784
USD / THB 30.24 30.58
USD / TWD 28.5908 31.2852

ឧបករណ៍ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  
ពីរូបិយប័ណ្ណ
ចំនួនទឹកប្រាក់
ជារូបិយប័ណ្ណ
  

សម្គាល់៖

  • អត្រាប្តូរប្រាក់​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​គឺ​ជា​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​ដកស្រង់​ពី​ទីផ្សារ​នឹង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​គ្រប់​ពេល​វេលា អត្រា​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​លោកអ្នក តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពុំ​អាច​​យក​​ទៅ​​អនុវត្ត​​បាន​​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ណាមួយ​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ ធនាគារ​បានឡើយ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប្រតិបតិ្តការ​របស់​លោកអ្នក
    សូម​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​សាខា​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ដែល​លោក​អ្នក​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ ឬ​ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៩៦៩ ២២៣ !