អត្រាប្តួរប្រាក់

អត្រាប្តួរប្រាក់នៅថ្ងៃទី: 23-Jul-2019            ជ្រើសរើសកាលបច្ចេទ:

រូបិយប័ណ្ណ ទិញចូល លក់ចេញ
KHR / USD 4092 4078
THB / USD 31.10 30.70
CNY / USD 7.0522 6.7935
HKD / USD 8.0386 7.6982
JPY / USD 110.01 106.84
MYR / USD 4.2212 4.0420
SGD / USD 1.3897 1.3323
TWD / USD 32.2581 30.2115
AUD / USD 0.6893 0.7097
CAD / USD 0.7462 0.7719
CHF / USD 0.9928 1.0343
EUR / USD 1.1027 1.1323
GBP / USD 1.2211 1.2670
NZD / USD 0.6566 0.6844

ឧបករណ៍ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  
ពីរូបិយប័ណ្ណ
ចំនួនទឹកប្រាក់
ជារូបិយប័ណ្ណ
  

សម្គាល់៖

  • អត្រាប្តូរប្រាក់​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​គឺ​ជា​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​ដកស្រង់​ពី​ទីផ្សារ​នឹង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​គ្រប់​ពេល​វេលា អត្រា​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​លោកអ្នក តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពុំ​អាច​​យក​​ទៅ​​អនុវត្ត​​បាន​​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ណាមួយ​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ ធនាគារ​បានឡើយ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប្រតិបតិ្តការ​របស់​លោកអ្នក
    សូម​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​សាខា​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ដែល​លោក​អ្នក​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ ឬ​ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៨៦៨ ២២២ !