អត្រាប្តូរប្រាក់

ថ្ងៃទី៖ 10-Aug-2020     ម៉ោង៖ 8:23 AM        ជ្រើសរើសកាលបច្ចេទ៖

រូបិយប័ណ្ណ រូបិយបណ្ណ័សាច់ប្រាក់ (vs USD) ការផ្ទេរប្រាក់ ក្រៅប្រទេស (vs USD)
ទិញចូល លក់ចេញ ការផ្ទេរប្រាក់ចេញ ការផ្ទេរប្រាក់ចូល
USD / KHR 4093 4105 4093 4105
AUD / USD 0.6379 0.7454 0.7246 0.6916
EUR / USD 1.0731 1.2147 1.1875 1.1262
GBP / USD 1.1889 1.3718 1.3195 1.2608
NZD / USD 0.5813 0.6804 0.6685 0.6375
USD / CAD 1.2563 1.4583 1.3205 1.3713
USD / CHF 0.8851 0.9946 0.8924 -
USD / CNY 6.9401 8.1177 6.8983 7.1074
USD / HKD 7.5179 8.5254 7.6884 7.9054
USD / JPY 103.67 116.37 104.78 110.02
USD / MYR 4.0570 4.7409 - -
USD / SGD 1.3172 1.4956 1.3529 1.3995
USD / THB 30.99 33.39 30.93 31.74
USD / TWD 28.09 34.70 - -

ឧបករណ៍ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  
ពីរូបិយប័ណ្ណ
ចំនួនទឹកប្រាក់
ជារូបិយប័ណ្ណ
  

សម្គាល់៖

  • អត្រាប្តូរប្រាក់​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​គឺ​ជា​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​ដកស្រង់​ពី​ទីផ្សារ​នឹង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​គ្រប់​ពេល​វេលា អត្រា​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​លោកអ្នក តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពុំ​អាច​​យក​​ទៅ​​អនុវត្ត​​បាន​​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ណាមួយ​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ ធនាគារ​បានឡើយ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប្រតិបតិ្តការ​របស់​លោកអ្នក
    សូម​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​សាខា​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ដែល​លោក​អ្នក​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ ឬ​ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៩៦៩ ២២៣ !