អត្រាប្តូរប្រាក់

ថ្ងៃទី៖ 3-Jun-2020     ម៉ោង៖ 11:07 AM        ជ្រើសរើសកាលបច្ចេទ៖

រូបិយប័ណ្ណ រូបិយបណ្ណ័សាច់ប្រាក់ ការផ្ទេរប្រាក់
ទិញចូល លក់ចេញ ការផ្ទេរប្រាក់ចេញ ការផ្ទេរប្រាក់ចូល
USD / KHR 4113 4125 - -
AUD / USD 0.6677 0.7233 0.7051 0.6830
EUR / USD 1.0748 1.1643 1.1363 1.0916
GBP / USD 1.1969 1.1906 1.2800 1.2435
NZD / USD 0.6156 0.6668 0.6546 0.6329
USD / CAD 1.2670 1.4316 1.3180 1.3695
USD / CHF 0.9328 0.9905 0.9401 -
USD / CNY 6.7462 7.4564 6.9593 7.2078
USD / HKD 7.5180 7.9830 7.6154 7.9055
USD / JPY 102.74 114.70 106.55 111.98
USD / MYR 4.1110 4.3916 - -
USD / SGD 1.3415 1.4533 1.3618 1.4156
USD / THB 31.03 32.63 31.03 32.07
USD / TWD 28.62 31.32 - -

ឧបករណ៍ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  
ពីរូបិយប័ណ្ណ
ចំនួនទឹកប្រាក់
ជារូបិយប័ណ្ណ
  

សម្គាល់៖

  • អត្រាប្តូរប្រាក់​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​គឺ​ជា​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​ដកស្រង់​ពី​ទីផ្សារ​នឹង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​គ្រប់​ពេល​វេលា អត្រា​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​លោកអ្នក តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពុំ​អាច​​យក​​ទៅ​​អនុវត្ត​​បាន​​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ណាមួយ​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ ធនាគារ​បានឡើយ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប្រតិបតិ្តការ​របស់​លោកអ្នក
    សូម​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​សាខា​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ដែល​លោក​អ្នក​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ ឬ​ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៩៦៩ ២២៣ !