ធនាគារឆ្លើយឆ្លងរបស់កាណាឌីយ៉ា

+ រូបបិយវត្ថុ: USD

ឈ្មោះធនាគារឆ្លើយឆ្លង ទីតាំង SWIFT
WELLS FARGO BANK, N.A NEWYORK INTERNATIONAL BRANCH NEW YORK, UNITED STATES PNBPUS3NNYC
STANDARD CHARTERED BANK (New York Branch) NEW YORK, UNITED STATES SCBLUS33
COMMERZBANK AG FRANKFURT, GERMANY COBADEFF
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD HONG KONG NYCBHKHH
STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED HONG KONG SCBLHKHH
BANK OF COMMUNICATIONS SHANGHAI, CHINA COMMCNSH
DBS BANK LTD SINGAPORE DBSSSGSG
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED SINGAPORE UOVBSGSG
STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED SINGAPORE SCBLSG22
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED SINGAPORE OCBCSGSG
MIZUHO BANK, LTD  TOKYO, JAPAN MHCBJPJT
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK, THAILAND KRTHTHBK
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK, THAILAND THBKTHBK
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK, THAILAND KASITHBK
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (HEAD OFFICE) HANOI, VIETNAM BFTVVNVX
INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOUL , SOUTH KOREA IBKOKRSE
KEB HANA BANK SEOUL , SOUTH KOREA KOEXKRSE
KOOKMIN BANK SEOUL , SOUTH KOREA CZNBKRSE

+ រូបបិយវត្ថុ: EUR

ឈ្មោះធនាគារឆ្លើយឆ្លង ទីតាំង SWIFT
STANDARD CHARTERED BANK GERMANY BRANCH FRANKFURT, GERMANY SCBLDEFX
COMMERZBANK AG FRANKFURT, GERMANY COBADEFF

+ រូបបិយវត្ថុ: JPY

ឈ្មោះធនាគារឆ្លើយឆ្លង ទីតាំង SWIFT
MUFG BANK, LTD. TOKYO, JAPAN BOTKJPJT
STANDARD CHARTERED BANK (Tokyo Branch) TOKYO, JAPAN SCBLJPJT
MIZUHO BANK, LTD  TOKYO, JAPAN MHCBJPJT

+ រូបបិយវត្ថុ: HKD

ឈ្មោះធនាគារឆ្លើយឆ្លង ទីតាំង SWIFT
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD HONG KONG NYCBHKHH

+ រូបបិយវត្ថុ: CNY

ឈ្មោះធនាគារឆ្លើយឆ្លង ទីតាំង SWIFT
BANK OF COMMUNICATIONS SHANGHAI, CHINA COMMCNSH
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD GUANGXI, CHINA BGBKCNBJ

+ រូបបិយវត្ថុ: THB

ឈ្មោះធនាគារឆ្លើយឆ្លង ទីតាំង SWIFT
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK, THAILAND KRTHTHBK
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK, THAILAND THBKTHBK
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  BANGKOK, THAILAND KASITHBK