គន្លឹះការពារសុវត្ថិភាព

គន្លឹះសំខាន់អំពីរបៀបការពារពាក្យសម្ងាត់ និងឧបករណ៏ការពារសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក

 • សូមកុំបង្ហាញពាក្យសម្ងាត់របស់លោកអ្នកទៅកាន់នរណាម្នាក់ ។
 • សូមកុំប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់រ​បស់​សេវាកម្ម​ធនាគារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​សម្រាប់​នីតិបុគ្គល​ដូច​គ្នា​នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ​ដ៏ទៃ ។
 • សូមជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់ដែលប្លែក ដូច្នេះ​អ្នក​ដ៏ទៃ​នឹងពិបាក​ទាយ​ពាក្យ​សម្ងាត់​នោះ (ឧទាហរណ៍ កុំ​ប្រើថ្ងៃ​ខែកំណើត ឬ​លេខ​ទូរស័ព្ទ)។
 • សូម​កុំ​ប្រើ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដែល​ជា​លេង​រៀង ឬ​លេខ​ដូច​គ្នា​ដដែល​ៗ (ឧទាហរណ៍ ១២៣៤៥៦ ឬ១១១១១១)។
 • សូម​ចង​ចាំ​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​អ្នក ហើយ​កុំ​កត់​ទុក ឬ​រក្សា​វា​នៅ​កន្លែង​ណា​មួយ​ឡើយ ។
 • សូមផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឲ្យបានទៀងទាត់ ។
 • សូមផ្លាស់ប្ដូរពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​លោក​អ្នកភ្លាម ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​សង្ស័យ​ថា​មាន​គេចូល​ទៅ​ប្រើប្រាស់​គណនី​របស់​លោកអ្នក​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត ។
 • មុនពេលវាយបញ្ចូលលេខ​សម្គាល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ និង​ពាក្យ​សម្ងាត់ សូម​ពិនិត្យ​គេហ​ទំព័រ​ដែល​លោក​អ្នក​កំពុង​តែ​ចូល ថា​ពិត​ជា​គេហ​ទំព័រ​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​សម្រាប់​នីតិបុគ្គល ដោយ​ធ្វើ​ការផ្ទៀង​ផ្ទាត់ URL ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ​នោះ ។
 • សូមប្រាកដថា URL នៃ​សេវាកម្ម​ធនាគារ​តាម​ប្រព័ន្ធអ៊ីន​ធឺណិតគឺ​ផ្ដើម​ពី​អក្សរ “https” និង​មាន​សញ្ញា​សុវត្ថិភាព​ដែល​មាន​រាង​ដូចជា​រូប​សោរ​នៅ​លើ​របារ​អាស័យដ្ឋាន ។
 • សូមជៀស​វាង​ការប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​សាធារណៈ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​សេវាកម្ម​ធនាគារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត ។
 • ឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាព​នីមួយៗ​គឺ​ខុស​ប្លែក​ពី​គ្នា ហើយ​វា​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​លេខ​សម្គាល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​របស់​លោកអ្នក ។ ​លោកអ្នក​នឹង​មិន​អាច​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ការពារ​សុវត្ថិភាព​របស់​លោកអ្នក​ដ៏ទៃ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លេខ​កូដ​សុវត្ថិភាព​នោះ​ឡើយ ។
 • សូមកុំទុក​ឧបករណ៍​ការពារ​សុវត្ថិភាព​របស់​លោកអ្នក​ចោល ហើយ​សូម​រក្សា​ឧបករណ៍​នោះ​នៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​នៅ​ពេល​ដែល​លោកអ្នក​មិន​ប្រើប្រាស់​វា ។