សេវាបម្រើអតិថិជន

សំនួរផ្សេងៗ ម៉ោងធ្វើការ លេខទំនាក់ទំនង អ៊ីមែលទំនាក់ទំនង
សំនួរផ្សេងៗ ច័ន្ទ-សៅរ៍៖ ០៧:០០ព្រឹក-៧:០០យប់ ០២៣ ៨៦៨ ២២២
០២៣ ៩៦៩ ២២២
contact@canadiabank.com.kh
ឆ្លើយតប ច័ន្ទ-សៅរ៍៖ ០៧:០០ព្រឹក-៧:០០យប់ ០២៣ ៨៦៨ ២២២
០២៣ ៩៦៩ ២២២
contact@canadiabank.com.kh