ទីតាំងសាខា

យើងបាន​កំពុង​ពង្រីក​បន្ថែម​ទីតាំង​របស់​យើង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ភាពងាយ​ស្រួល​ការប្រតិបត្តិ​ការរ​បស់​​លោក​អ្នក​​កាន់​តែ​ខិត​ជិត ។ ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​បាន​បង្កើត​បណ្តាញ​សាខា​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើងៗ​ដល់​គ្រប់​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ពង្រីក​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ខ្លួន​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ​គឺ​រួមមាន​ប្រទេសឡាវ ។ សម្រាប់​សេចក្តី​លម្អិត​អំពី​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ពួកយើង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​/​ក្រុង​នីមួយៗ, ​សូម​ចុច​នៅ​លើ​ទីតាំង​សាខា​ចេញ​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី​ខាង​ក្រោម៖

ខេត្ត/ក្រុង:    ||   ស្វែងរកទីតាំងរបស់យើង