ម៉ោងពាណិជ្ជកម្ម

អតិថិជនដែលត្រូវការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅសាខាក្រោយម៉ោង៣:៣០រសៀល ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក សូមអញ្ជើញទៅកាន់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា សាខាសូរិយា និងសាខាទួលទំពូង។ យើងខ្ញុំបើកបម្រើសេវាកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃ មិនថាថ្ងៃធ្វើការ ឬថ្ងៃបុណ្យ តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖

១) សាខាសូរិយា៖

   - ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ៖ ម៉ោង០៩:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៧:០០យប់

២) សាខាទួលទំពូង៖

   - ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍៖ ម៉ោង០៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៧:០០យប់

   - ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យ៖ ម៉ោង០៩:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៧:០០យប់


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 023 220 311/ 023 220 313/ 023 212 779/ 023 212 778