សេវាកម្មបញ្ជាក់លិខិតផ្សេងៗពីធនាគារ

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាគឺជាធនាគារដែលគួរអោយទុកចិត្តសំរាប់អតិថិជន ក្នុង​ការ​ចេញ​ជូន​នូវ​លិខិត​មួយ​ចំនួន​ ដូចខាងក្រោម៖

 • ប័ណ្ណធានារាប់រងក្នុងការដេញថ្លៃ
 • ប័ណ្ណធានារាប់រងលើការអនុវត្តន៌
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ
 • ប័ណ្ណធានារាប់រងលើការជួលរឺទិញទុកជាមុន
 • ប័ណ្ណធានារាប់រងលើការបើកប្រាក់ជាមុន
 • Tender Bond
 • លិខិតបញ្ជាក់

ឯកសារចាំបាច់

ដើម្បីចេញជូននូវប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង ឬលិខិតបញ្ជាក់ អតិថិជនត្រូវផ្តល់ជូនធនាគារនូវឯកសារមួយចំនួនដូចជា៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • Memorandum or Articles of Association
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • ប័ណ្ណបាតង់
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីមេធាវី និងត្រាក្រុមហ៊ុន
 • ឯកសារដេញថ្លៃ ឬឯកសារព្រមព្រៀង