របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
   ទាញយក (ទំហំ: 4.09 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
   ទាញយក (ទំហំ: 13.10 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
   ទាញយក (ទំហំ: 4.86 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
   ទាញយក (ទំហំ: 13.50 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
   ទាញយក (ទំហំ: 9.00 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤
   ទាញយក (ទំហំ: 3.43 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣
   ទាញយក (ទំហំ: 5.30 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២
   ទាញយក (ទំហំ: 4.91 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១
   ទាញយក (ទំហំ: 60.5 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០
   ទាញយក (ទំហំ: 3.84 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩
   ទាញយក (ទំហំ: 6.76 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៨
   ទាញយក (ទំហំ: 4.65 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៧
   ទាញយក (ទំហំ: 6.77 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៦
   ទាញយក (ទំហំ: 12.6 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៥
   ទាញយក (ទំហំ: 6.09 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស
    របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៤
   ទាញយក (ទំហំ: 36.9 KB)
  អង់គ្លេស
     របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៣
   ទាញយក (ទំហំ: 4.82 MB)
  ខ្មែរ, ចិន, អង់គ្លេស