គណនាឥណទាន

ការគណនានេះអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកបានប៉ាន់ស្មានឥណទានប្រចាំខែរបស់លោកអ្នក ។ គណនាកំណត់​ពី​បរិមាណ​ចំនួន​នៃ​ការសង​ប្រាក់​របស់​លោកអ្នក​ត្រូវ​នឹង​គោលការ និង​ជាមួយ​ចំនួន​អត្រា​ការប្រាក់ត្រលប់វិញ ។

របៀបប្រើប្រាស់៖

  • សូមបញ្ចូល ចំនួនឥណទាន
  • សូមជ្រើសរើស កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម
  • សូមបញ្ចូល អំឡុងរយៈពេល(ខែ)
  • សូមបញ្ចូល អត្រាការប្រាក់
  • ចុងបញ្ចប់, ចុចលើ គណនា ប៊ុងតុង
គណនាឥណទាន

ចំនួនឥណទាន:   
កាលបរិច្ឆេតចាប់ផ្តើម:   
អំឡុងរយៈពេល(ខែ):   
អត្រាការប្រាក់(%):   


   
សម្គាល់៖

  • ការគណនានេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់​គោលបំណង​​ជា​ការចង្អុល​បង្ហាញ និង​ការ​ប៉ាន់​ស្មាន​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។
  • សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម និង​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ សូមចូល​មើល​គេហ​ទំព័រ​របស់យើង ឬទាក់ទង​សាខា​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត​របស់យើង ។