គណនាគណនីកាលវេលាមានកំណត់

ឧបករណ៍គណនានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បី​ជាជំនួយក្នុងការ​​ស្វែងរកអត្រាការប្រាក់​​សរុបរបស់លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ដោយពឹង​ផ្អែក​លើ​អត្រាការ​ប្រាក់​បញ្ញើ​កាលវេលាមានកំណត់ ។

របៀបប្រើប្រាស់៖

  • សូមជ្រើសរើស ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ (ប្រាក់ដុល្លាអាមេរិក, ប្រាក់រៀលខ្មែរ, ប្រាក់បាតថៃ និងប្រាក់យន់ចិន)
  • សូមដាក់ ចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចូល (ចំនួនជាតួលេខរ៉ូម៉ាំង)
  • សូមជ្រើសរើស កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម លោកអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់
  • សូមជ្រើសរើស កំណត់រយៈពេល(ខែ) លោកអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់
  • សូមជ្រើសរើស ប្រភេទអ្នកបង់ពន្ធ (ជាជនជាតិខ្មែរ ឬ ជាជនបរទេស)
  • បញ្ចប់ដោយចុចលើ គណនា ប៊ុងតុង
គណនាគណនីកាលវេលាមានកំណត់

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ:   
ចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចូល:   
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:   
កំណត់រយៈពេល(ខែ):   
ប្រភេទអ្នកបង់ពន្ធ:   
អត្រាការប្រាក់ (%):   


   
  
  

សម្គាល់៖

  • ឧបករណ៍គណនានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បី​ជាជំនួយក្នុងការ​​ស្វែងរក​អត្រាការប្រាក់​​សរុប និង​ប៉ាន់ស្មាន​ប្រាក់​​បញ្ញើ​​កាលវេលា​មានកំណត់​ប៉ុណ្ណោះ ។
  • សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម និង​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ សូមចូល​មើល​គេហ​ទំព័រធនាគារកាណាឌីយ៉ា ឬទាក់ទង​សាខា​ដែល​នៅ​ជិត​លោកអ្នកបំផុត​ ។