សំណើរសុំឥណទាន

សូមលោកអ្នក​បំពេញ​លើ​សំណុំ​បែប​បទ​​របស់យើង​​ខ្ញុំ​​​នៅ​​ខាងក្រោម​ ហើយ​​យើង​ខ្ញុំ​​នឹង​​​ឆាប់​ទាក់ទង​លោក​អ្នក​វិញ ​តាម​ការ​​ស្នើ​សុំ​​​របស់​លោក​អ្នក​​ដូច​​ដែល​​បាន​​បំពេញ​ក្នុង​​សំណុំ​​បែប​បទ ។


ពាក្យសំណើរសុំឥណទាន

ភេទ:    *
ឈ្មោះពេញ:    *
អាសយដ្ឋាន​បច្ចុប្បន្ន:   
ក្រុង/ខេត្ត:   
អាជីវកម្ម/មុខរបរ:    *
លេខទូរស័ព្ទ ទី១:    *
លេខទូរស័ព្ទ ទី២:   
អ៊ីម៉ែល:   
ចំនួនឥណទាន:    *
រូបិយប័ណ្ណ    *
អំឡុងរយៈពេល (ខែ):    *
វត្ថុបំណងឥណទាន:   
ឯកសារយោង:   
កំណត់ពេលវេលាដើម្បីទំនាក់ទំនង:   
ផ្សេងៗ:   


   


សម្គាល់:

  • ឯកសារភ្ជាប់មិនត្រូវ​ធំជាង ៣MB ។
  • ឯកសារភ្ជាប់អនុញ្ញាតយកតែ PDF ប៉ុណ្ណោះ ។