អត្រាប្តួរប្រាក់

ថ្ងៃទី៖ 5-Dec-2019     ម៉ោង៖ 8:16 AM        ជ្រើសរើសកាលបច្ចេទ៖

រូបិយប័ណ្ណ ទិញចូល លក់ចេញ
USD / KHR 4071 4085
AUD / USD 0.6699 0.6973
EUR / USD 1.0914 1.1247
GBP / USD 1.2910 1.3303
NZD / USD 0.6356 0.6750
USD / CAD 1.2926 1.3453
USD / CHF 0.9636 1.0130
USD / CNY 6.9442 7.1556
USD / HKD 7.5942 8.0640
USD / JPY 106.66 111.02
USD / MYR 4.0483 4.2987
USD / SGD 1.3359 1.3905
USD / THB 30.07 30.55
USD / TWD 29.2190 31.7810

ឧបករណ៍ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  
ពីរូបិយប័ណ្ណ
ចំនួនទឹកប្រាក់
ជារូបិយប័ណ្ណ
  

សម្គាល់៖

  • អត្រាប្តូរប្រាក់​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​គឺ​ជា​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​ដកស្រង់​ពី​ទីផ្សារ​នឹង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​គ្រប់​ពេល​វេលា អត្រា​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​លោកអ្នក តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពុំ​អាច​​យក​​ទៅ​​អនុវត្ត​​បាន​​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ណាមួយ​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ ធនាគារ​បានឡើយ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប្រតិបតិ្តការ​របស់​លោកអ្នក
    សូម​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​សាខា​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​ដែល​លោក​អ្នក​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ ឬ​ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៩៦៩ ២២៣ !