::: របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤
  សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយក
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

    ::: ព្រឹត្តិប័ត្រកាណាឌីយ៉ា

    ::: អត្រាប្តួរប្រាក់
សំរាប់ថ្ងៃទី:    12-Feb-2016
រូបិយប័ណ្ណ ទិញចូល លក់ចេញ
US DOLLAR (USD) KHR 4038 KHR 4023
US DOLLAR (USD) THB 35.60 THB 35.45
Australia Dollar USD 0.6971 USD 0.7100
Canadian Dollar USD 0.7030 USD 0.7170
Euro USD 1.1141 USD 1.13
សេវាទទួលប្រាក់បង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ បានទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្តល់សេវាទទួលបា្រក់បង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន (លើកលែងម៉ូតូ និង ម៉ូតូកង់បី) ជូនដល់អតិថិជន និងសាធារណជនទូទៅ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ចាប់ពីពេលនេះ តទៅគ្រប់សាខា ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ នឹងចាប់ផ្តើមទទួល ការបង់ពន្ធខាងលើនៅទូទំាងប្រទេសកម្ពុជា។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ
បណ្តុំព័ត៌មាន
អេ ធី អឹម ថ្មីទី១១៥ នៅក្រសួងប្រៃសណីយ៌ និងទូរគមនាគមន៌
កាលបរិចេ្ឆទៈ 29-Jan-2016
បច្ចុប្បន្ននេះ​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា យើង​ខ្ញុំ​បាន​បំពាក់​ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ថ្មី​មួយ​កន្លែង​បន្ថែម​ទៀតនៅក្រសួងប្រៃសណីយ៌ និងទូរគមនាគមន៌ សម្រាប់​បម្រើ​ជូនលោកអ្នក ហើយ​ថ្មីៗ យើងខ្ញុំ​មាន​ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ចំនួន ១១៥ គ្រឿង​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ។.....
[អានបន្ត]

ធនាគារកាណាឌីយ៉ា និងក្រុមហ៊ុនវីសាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបោះផ្សាយប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា
កាលបរិចេ្ឆទៈ 19-Nov-2015
រាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា-ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​បាន​ប្រកាស​នៅថ្ងៃ​នេះ​ថា​ខ្លួន​បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ជា​មួយ ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​វីសា​ដើម្បី​បោះ​ផ្សាយ​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​វីសានៅ​ទូទាំង​កម្ពុជា.....
[អានបន្ត]

អេ ធី អឹម ថ្មីទី១១០ នៅផ្សារទំនិញរួចពន្ធអង្គរ​ខេត្ត​សៀមរាប
កាលបរិចេ្ឆទៈ 25-Oct-2015
បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា យើង​ខ្ញុំ​បាន​បំពាក់​ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ថ្មី​មួយ​កន្លែង​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ផ្សារទំនិញរួចពន្ធអង្គរ​ខេត្ត​សៀមរាប សម្រាប់​បម្រើ​ជូន​លោក​អ្នក ហើយ​ថ្មីៗ យើង​ខ្ញុំ​មាន​ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ចំនួន ១១០ គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេស។.....
[អានបន្ត]

អេ ធី អឹម ថ្មីទី១០៨ ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ
កាលបរិចេ្ឆទៈ 22-Sep-2015
បច្ចុប្បន្ននេះ​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា យើង​ខ្ញុំ​បាន​បំពាក់​ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ថ្មី​មួយ​កន្លែង​បន្ថែម​ទៀតនៅ​​ក្រសួង​ការងារ និង​​បណ្តុះ​​បណ្តាល​​វិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់​បម្រើ​ជូនលោកអ្នក ហើយ​ថ្មីៗ យើងខ្ញុំ​មាន​ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ចំនួន ១០៨ គ្រឿង​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ។.....
[អានបន្ត]

អេ ធី អឹម ថ្មីទី១០៧ នៅអគ្គីសនីខេត្តបាត់ដំបង
កាលបរិចេ្ឆទៈ 25-Mar-2015
បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា យើង​ខ្ញុំ​បាន​បំពាក់​ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ថ្មី​មួយ​កន្លែង​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​អគ្គីសនី​ខេត្ត​បាត់ដំបង សម្រាប់​បម្រើ​ជូន​លោក​អ្នក ហើយ​ថ្មីៗ យើង​ខ្ញុំ​មាន​ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ចំនួន ១០៧ គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេស។.....
[អានបន្ត]

អេ ធី អឹម ថ្មីទី១០៦ នៅសាខាទួលគោក
កាលបរិចេ្ឆទៈ 17-Mar-2015
បច្ចុប្បន្ននេះ​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា យើងខ្ញុំបានបំពាក់ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ថ្មីមួយកន្លែងបន្ថែមទៀត នៅសាខាទួលគោក សម្រាប់បម្រើជូនលោកអ្នក ហើយថ្មីៗ យើងខ្ញុំមានម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ចំនួន ១០៦ គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេស។.....
[អានបន្ត]

ការផ្សាព្វផ្សាយ Booking.Com
Booking.com
Rebates applied three months after
reservation is consumed
ព័ត៌មានបន្ថែម និងលក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួន, សូមចុច ទីនេះ
ទីតាំងម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា មានទីតាំងម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ចំនួន ១១៥ កន្លែងទូទាំងប្រទេស។ សូមចុច ទីនេះ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត។
សេវាកម្មអតិថិជន

(855) 23 868 222

contact@canadiabank.com.kh

ឧបករណ៍
គម្រោងកាណាឌីយ៉ា